Veelgestelde vragen

€ 158,- per dag (dagbesteding 9 uur)
€ 298,- per dag (inclusief dagbesteding en logeeropvang 24 uur)

Het is de afkorting voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en bestaat uit een SO afdeling (tot 12 jaar) en een VSO afdeling (tot 18 jaar). Kinderen met een verstandelijke handicap/beperking of ernstige leerproblemen. Het IQ van deze kinderen ligt vaak tussen 20 en 50; in sommige gevallen ligt het IQ nog lager omdat de af te nemen toets beperkt kan worden afgenomen vanwege spraakgebrek en/of te weinig begripsvermogen. De klimopschool in Hilversum is een voorbeeld van een ZMLK school.

In deze vorm zoals Friends at Home is opgezet zijn er geen gelijke aanbieders. Wij zijn uniek in ons aanbod.

Bij Friends at Home is er meer individuele begeleiding dan bij traditionele dagbesteding. Dit zorgt voor een hogere leerprestaties en welzijn van de jongere.

Momenteel zijn er nog geen aanvragen in behandeling. Wij denken in de toekomst wel in aanmerking te komen voor gemeentelijke en landelijke overheidssubsidies. Voor een groot deel zijn we afhankelijk van donaties.

Wij verwachten dat we met een zestal cliënten een gezonde financiële dekking hebben. Dit betreft de inkomsten uit dagbesteding en logeeropvang. Tevens doen de bestuursleden een opstart donatie. Omdat de stichting een ANBI keurmerk heeft kunnen we onze financiering aanvullen met giften en donaties.

De kosten voor begeleiders zijn bij ons doorgaans hoger omdat we graag streven naar 1 op 1 begeleiding (1 op 2 is in de eerste instantie het doel). Op een zestal cliënten gaan we uit van drie begeleiders en een onderwijsassistent. Tevens krijgen we hulp van reguliere vrijwilligers.

  • twee bestuursleden
  • drie begeleiders (op een zestal cliënten)
  • een onderwijsassistent en vrijwilligers
  • een conciërge
  • een zorgadviseur
  • een zorgcommissie

De begeleiders hebben veel ervaring in het begeleiden van jongere. Ze hebben een HBO SPW/SPH opleiding, EHBO Certificaat en zijn gewend met verschillende verstandelijke beperkingen om te gaan. Na de invoering van de zogenaamde zorgzwaartepakketten (nu zorgprofielen genoemd), die beschrijven hoeveel zorg iemand nodig heeft, ligt de nadruk steeds meer op wat de cliënt wél kan en op welke gebieden hij of zij eventueel ondersteuning nodig heeft.

In het cliëntvolgsysteem is het zorgprofiel van de cliënt opgenomen; dit betreft de afspraken en doelen voor de cliënt. De voortgang en dagelijkse bezigheden worden hierin opgenomen en wordt gebruikt bij de evaluatiegesprekken met ouders/verzorgers en vertegenwoordigers.We kijken naar de ontwikkeling op het gebied van: Sociaal Emotionele ontwikkeling en welzijn, Praktische redzaamheden, Communicatie, LerenLeren, Motoriek en bewegen, op medisch gebied, risico’s, deelname aan activiteiten etc jaarlijks wordt dit besproken en getekend door mentor/curator/ouders.

We gaan graag met elkaar in overleg over beschikbare dagen. Op dit moment (juni 2022) is er nog geen wachtlijst.

Uiteraard niet. Onze begeleiders verschonen rustig, discreet en zorgen voor een goed hygiëne. (Doordat we in ons intakegesprek vaststellen welke zorg nodig is, kunnen we aanvullen en begrijpen dat we ook jongere hebben die niet zindelijk zijn.)

Tijdens het intake gesprek vernemen wij graag meer hierover. Indien we denken uw kind niet passend te vinden of verwachten dat door dit gedrag de rustige en veilige omgeving van cliënten en personeel in gevaar komt, dan is Friends at Home wellicht niet de beste plek voor uw kind.

Uiteraard niet. Onze begeleiders hebben kennis, ervaring en inzicht in mensen met epilepsie.

Tijdens het intake gesprek vernemen wij graag meer hierover. Indien we denken uw kind niet passend te vinden, of verwachten dat door dit gedrag de rustige en veilige omgeving van cliënten en personeel in het geding komt, dan is Friends at Home wellicht niet de beste plek voor uw kind.

Uw bijdrage en opname in ons donateursbestand
Hartelijk dank voor uw donatie en automatisch wordt u vriend van Stichting Friends at Home, dan vieren we graag met u het leven en nodigen we u jaarlijks uit op één van onze BBQ-s of feesten.

Daarnaast nemen wij u graag op in ons bestand en wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen en wat uw donatie voor ons heeft betekend. Door middel van de nieuwsbrief aan u gericht geven we inzage in de vorderingen en behaalde doelen. Tevens updaten we regelmatig onze website waarin u onder het kopje donaties uw giften en bestedingen kunt raadplegen

Ja, dat kan in het zorgplan worden opgenomen en wordt besproken in de zorgcommissie.

Vijf dagen per week dagbesteding en vijf dagen per week logeeropvang. Een weekendopvang is bespreekbaar.

De zorgadviseur geeft de ouders advies m.b.t. zorg en ondersteuning dat kan worden ingekocht met een persoonsgebonden budget (pgb). Of u krijgt zorg en ondersteuning in natura: de instelling levert dan de zorg. Het kan gaan om:

  • Wmo-ondersteuning: hulp in het dagelijks leven
  • langdurige zorg thuis (Wlz): dit kan alleen als u 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft
  • Wajong uitkering en eventuele eigen bijdrage ouder, wettelijke vertegenwoordiger, mentor/curator/bewindvoering
error: Content is protected !!